PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir www.rustindust.eu/www.rustindust.lt elektroninės parduotuvės valdytojo (toliau Pardavėjas ir/arba Elektroninė parduotuvė) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu - pardavimu susijusius nuostatus;

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo;

1.3. Naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai;

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, yra perskaitęs Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo ateityje atliekamiems užsakymams. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka. Patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti;

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka;

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, apie ketinimą atsisakyti Sutarties raštu (elektroniniu paštu paulius.baronas@gmail.com) pranešdamas Pardavėjui (nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjo pareigos ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą;

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo ir/ar registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti;

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu paulius.baronas@gmail.com;

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius;

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visiškai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui;

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes;

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio pranešimo Pirkėjui, anuliuoti sudarytą Sutartį, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis ir/ar teisės aktais, neturėjo teisės jos sudaryti.

6. Pardavėjo pareigos ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais;

6.2. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms, dėl kurių negali Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali, bet neprivalo, Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (jeigu taikomas). Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis galiojančiomis Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Visais atvejais prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekių užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekių kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į prekių kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekių savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekių pardavimu Pirkėjui susijusius išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui nesutinkant įsigyti prekes nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi kitą šalį, turi teisę nutraukti Sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su Sutarties nutraukimu šiame punkte nustatyta tvarka, neatlyginami;

7.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis kitose prekybos vietose;

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes Elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai (pavyzdžiui sąskaitos faktūros, prekių užsakymo patvirtinimas, prekių perdavimo-priėmimo dokumentai ir pan.) jeigu nepateikiami kartu su užsakytomis Prekėmis, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu;

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba prekes Pirkėjas gali atsiimti pašto skyriuose ar paštomatuose. Pirkėjas užsakydamas prekes privalo pasirinkti vieną iš aukščiau nurodytų pristatymo būdų;

8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Elektroninėje parduotuvėje prie prekės nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą;

8.3. Prekės Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo (kurjerio) pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją) darbo dienomis nuo 8.00 - 17.00 val.;

8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjui arba jo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);

8.5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą, patikrinti prekių pakuotės būklę (ar ji nėra suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista). Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą Pirkėjas ir/ar jo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodant pastabas ir/ar surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų bei nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui ar jo atstovui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir Sutartis tinkamai įvykdyta;

8.6. Pirkėjas gali atsiimti prekes iš paštomato, pasirinktame pašto paslaugų tiekėjo skyriuje arba terminale, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatytos prekės. Atsiimant prekes šiuo būdu, būtina laikytis ir šių siuntinių terminalų nurodomų reikalavimų;

8.7. Mokestis už prekių pristatymą nurodytas Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą;

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių;

8.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako ir/ar nutraukia Sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Kokybiškų prekių gražinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija). Vadovaujantis CK 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas sudaro Sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

9.2. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) dienų jeigu: (i) grąžinamos prekės yra originalioje tvarkingoje pakuotėje, (ii) prekės yra nenaudotos ir nesugadintos, (iii) prekės yra nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.), (iv) grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija, (v) grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

9.3. Įsigytos kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra: (i) prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas, (ii) kitais atvejais, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas, gali būti pristatytos asmeniškai Pardavėjo nurodytu adresu su Pardavėju atskirai sutartu laiku, arba atsiųstos Pardavėjo nurodytu adresu pasinaudojant kurjerio paslaugomis su pristatymu „iki durų“. Prekės negali būti grąžinamos į pašto skyrių arba paštomatą ir tokiu būdu grąžinamos prekės nebus priimamos. Tuo atveju, kai yra grąžinamos kokybiškos prekės, visos išlaidos susijusios su prekių grąžinimu tenka Pirkėjui;

9.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekes, jei buvo padaryti prekių ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekes, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekių apžiūrėjimo teise, pažeidimus;

9.6. Tuo atveju, jeigu prekių pakuotei padaryti pažeidimai lemia, jog prekės negalės būti vėliau realizuotos už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

9.7. Nekokybiškų prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija). Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, Padavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamos kokybės prekėmis arba grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti Pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo;

10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes;

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas;

10.5. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus nuostolius, jeigu nuostoliai buvo patirti dėl Pirkėjo įsipareigojimų ir/ar Sutarties ir/ar Taisyklėse nustatytų sąlygų nesilaikymo.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ir/ar užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu;

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje nurodytais adresais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Sutartimi ir/ar Taisyklėmis, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismui.